Sunday, March 31, 2013

t'ulmn


łuʔ qe xʷuy č' canada, qe ciqntm t'ulmn lšeʔ n hecšn'esšn.


 łiʔe hecšn'esšn ep sč'iłt u xʷeʔit łuʔ nxpxpmew'sc.


nk'ʷuʔ łuʔ hec šit u hec kʷʔermi n hecšn'esšn. 


čn t'łt'iłčst l' t'ulmn.qe tixʷm t nmosqsm t'ulmn - kʷil, kʷri, piq, u q'ʷay.

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails