Tuesday, October 22, 2013

nspoqišcn snm'eʔm'ey'eʔtn


ye sčluxʷ u čn xʷuy č' sč'ecuweʔ u čxʷuymn łuʔ nspoqinišcn snm'eʔm'ey'eʔtn. felicia łuʔ suxʷm'eʔm'ey'eʔm. unexʷ xest łu sckʷuls. qe memscut u qe axilm łuʔ nk'ʷuʔcin, kʷen't taqstam u qe č'łʕawʕawm. qecyaʕ' u qe xʷaʔxʷʔey, unexʷ kʷtunt u čn xstmelsm! lemlmtš felicia. 


hes č'łʕawʕawi t nk'ʷuʔcin.


hac itši...?


i qim u qmqemt. 

1 comment:

Anonymous said...

Lol..ah...lemlemc kw I slaxt..

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails